Скочи на садржај
www.bizleme.com

Online poslovni softver

BizleMe Srl – KORISNIČKI UGOVOR

Preambula

Član 1: Značenje preambule

Član 2: Predmet korisničkog ugovora

Član 3: Izjava korisnika o poznavanju poreskih, računovodstvenih i zakonskih pravila i obaveza uopšte

Član 4: Korišćenje usluga od strane korisnika - podaci koje korisnik unosi i prenosi

Član 5: Ostale zabranjene upotrebe usluga - Poverljivost i čuvanje kodova i lozinki

Član 6: Ažuriranja i održavanje – sistemi trećih strana

Član 7: BizleMe aktivnosti - Odricanje od odgovornosti                             

Član 8: Obustava BizleMe usluga - raskid ugovora

Član 9: Brend, patenti i ostale zaštite

Član 10: Odustanak od ugovora – Ustupanje

Član 11: Trajanje pretplate

Član 12: Otkazivanje naloga - raskid ugovornog odnosa - brisanje podataka

Član 13: Jurisdikcija i nadležni sud – upućivanje na sud

Član 14: Završne odredbe

Član 15: Izričito prihvatanje klauzula

Preambula

Molimo pročitajte ovaj dokument pažljivo pre nego što pristupite BizleMe uslugama preko računara ili preko mobilne aplikacije (App).

  1. 1. a) ugovor između BizleMe-a i korisnika (u daljem tekstu KORISNIK) sklapa se i postaje obavezujući nakon registracije KORISNIKA na BizleMe sajtu uz predviđene procedure, i na snazi je od trenutka početka korišćenja BizleMe usluga; stoga je registracija na BizleMe portal dokaz da je KORISNIK pročitao i prihvatio sve uslove, odredbe i upozorenja navedena u ovom ugovoru kao i na BizleMe veb portalu i mobilnoj aplikaciji.
  2. 2. b) Registracija na BizleMe sajtu, a samim tim i početak korišćenja njegovih usluga, takođe potvrđuje da je KORISNIK:

– dao saglasnost za obradu ličnih podataka;

–prihvatio dokument koji se odnosi na Politiku privatnosti i koji čini sastavni deo ovog ugovora, a koji je pregledao i razmotrito u trenutku registracije na BizleMe (nalazi se na adresi https://www.BizleMe.com/ALprivacy);

–u svojstvu rukovaoca ličnih podatka trećih lica (svojih kupaca, dobavljača itd.) koje je sam uneo, imenovao BizleMe za obrađivača tih istih podataka, uz poštovanje uslova i ograničenja navedenih u dokumentu Politika privatnosti.

Usled gore navedenog, BizleMe S.r.l. (u daljem tekstu BizleMe), sa sedištem u Kampobasu, Via Altobello 3/A, PIB 01833910704, i KORISNIK su saglasni i dogovaraju sledeće:

Član 1) Značenje preambule

Prethodno navedena preambula čini sastavni deo ovog ugovora.

KORISNIK je stvarni vlasnik PIB-a (ili je pravno ovlašćen od strane vlasnika bilo da je to fizičko ili pravno lice), on će biti korisnik BizleMe usluga i on se registruje na sajt BizleMe aktivirajući nalog po unošenju imejl adrese koja glasi na njegovo ime, u potpunosti garantuje istinitost podataka unesenih u BizleMe sistem i za to je isključivo odgovoran, pri čemu oslobađa BizleMe Srl od svake odgovornosti vezane za bilo kakvu lažnu upotrebu, ili u slučaju da ista nije u skladu sa važećim propisima.

Član 2: Predmet korisničkog ugovora

Uspostavljanjem ugovornog odnosa sa kompanijom BizleMe, KORISNIK stiče pravo na korišćenje isključivo njenih veb usluga koje je kupio (u daljem tekstu „usluge“).

KORISNIK može da ostvari gore navedeno pravo korišćenja samo i isključivo na načine, uz cene i vremenska ograničenja koji su nvedeni na BizleMe veb portalu i u mobilnoj aplikaciji, kao i uz poštovanje uslova i ograničenja predviđenih ovim ugovorom.

BizleMe se obavezuje da će KORISNIKU pružati usluge čije je korišćenje izričito odobrio; van toga, BizleMe nije dužan da KORISNIKU pruža druge usluge, a posebno nije obavezan da pruža one koje su isključene kako u ovom tako i u narednim članovima; međutim, pružanje usluga koje nisu predviđene je moguće samo uz posebno ugovaranje za sve tražene dodatne usluge.

BizleMe veb usluge sastoje se samo od unapred izgrađenih softverskih funkcija i alata u standardizovanom obliku; stoga, BizleMe nije dužan da izvrši bilo kakva prilagođavanja softvera KORISNIKU, osim onih koja su već automatski dozvoljena u trenutku kupovine usluga.

Takođe, BizleMe usluge se zasnivaju na unapred utvrđenim funkcionalnostima i softverskim alatima koji KORISNIKU daju samo tehnološku podršku, pa su, stoga, na raspolaganju polja, podaci, šeme, arhive, inputi i komande za slanje koje samo KORISNIK ima zadatak i može da kontroliše, popuni, ubaci, organizuje, upravlja i rukuje njima.

Stoga BizleMe Srl, osim održavanja i podrške u vezi s ispravnim mehaničkim radom gore pomenutih prethodno uspostavljenih softverskih alata, nije dužan i ne pruža KORISNIKU informatičke, fiskalne, poreske, računovodstvene, pravne, komercijalne, ekonomske savete i / ili pomoć, kao ni one koje se tiču zakona o radu i socijalnog osiguranja, niti savete bilo koje druge vrste.

Takođe iz tog razloga, isključivo je KORISNIK taj koji mora proveriti, ažurirati, poslati i uneti obavezna uputstva, stope, iznose poreza, dažbina, doprinosa kao i iznose na fakturama, ponudama, predračunima, knjižnim odobrenjima, transportnim dokumentima, narudžbinama itd. na predviđen način i u predviđenom roku, i preciznije, samo KORISNIK je odgovoran za:

–određivanje količine i vrste robe i usluga koje su izražene i / ili treba da se izraze na fakturi ili na drugim predviđenim dokumentima;

–utvrđivanje poreske osnovice i stopa koje su izražene i / ili treba da budu izražene na fakturi ili na drugim predviđenim dokumentima;

–proveru tačnog hronološkog i numeričkog sleda faktura i ostalih predviđenih dokumenata;

–tačno unošenje brojeva faktura i bilo kog drugog računovodstvenog dokumenta za koji je potrebna numeracija;

–proveru i tačno ubacivanje svih podataka i informacija koje su predviđene zakonom

U svakom slučaju, isključivo KORISNIK ima odgovornost prema trećim licima i finansijskoj upravi da ispunjava zakonske obaveze i poštuje vremenske okvire koje oni nameću za različite poreske, računovodstvene i pravne obaveze, socijalno osiguranje, čuvanje dokumenta itd.

BizleMe ni na koji način NE obavlja i ne pruža zakonsku ili nezakonsku uslugu čuvanja poreskih dokumenata. Stoga, kako za poreske svrhe i u cilju poštovanja poreskih obaveza, tako i u zakonom propisane svrhe kao i radi izvršavanja računovodstvenih aktivnosti i u svrhu dokaza na sudu, KORISNIK je dužan da na zakonom propisan način, samostalno i isključivo o svom trošku osigura zakonito čuvanje i arhiviranje gore navedenih dokumenata, i u elektronskoj formi

Vodiči i informativni članci raznih vrsta koji se pojavljuju na BizleMe veb sajtu ne spadaju u veb servise koje KORISNIK kupuje, sadrže indikativne podatke i predstavljaju samo pomoć koju BizleMe nema obavezu da pruži, ne garantuje njihovu tačnost i / ili adekvatnost pa, stoga, KORISNIK nema pravo da zahteva tačnost i / ili adekvatnost informacija sadržanih u gore pomenutim vodičima i informativnim člancima.

Član 3: Izjava korisnika o poznavanju poreskih, računovodstvenih i zakonskih pravila i obaveza uopšte

Registracija na portal BizleMe potvrđuje da je KORISNIK potpuno upoznat sa svim tehničkim, pravnim, fiskalnim i računovodstvenim obavezama u vezi sa procedurom i aktivnim i pasivnim fakturisanjem, i uopšteno sa svim postojećim zakonima kojih se kompanija mora pridržavati na osnovu svih njenih karakteristika.

Analogno tome, KORISNIK izjavljuje da je upoznat sa građanskim, fiskalnim i računovodstvenim obavezama koje su propisane i koje se odnose na papirno i / ili digitalno čuvanje i arhiviranje dokumenta.

Član 4: Korišćenje usluga od strane KORISNIKA - podaci koje KORISNIK unosi i prenosi

U trenutku i nakon registracije i dodeljivanja naloga, a pod pretnjom suspenzije pružanja usluge, KORISNIK pre svega mora da obezbedi potpune i istinite lične podatke koji mogu da omoguće njegovu tačnu identifikaciju, pa je za istinitost ovih informacija uvek i isključivo odgovoran KORISNIK; BizleMe ne može biti ni na koji način odgovoran za istinitost informacija koje je KORISNIK uneo u sistem, još manje ima mogućnost provere njihove pouzdanosti.

KORISNIK takođe ima obavezu da blagovremeno ažurira ove podatke u slučaju njihovih naknadnih izmena i da održava i periodično proverava unete fizičke adrese i imejlove tako da može da proveri prijem bilo koje komunikacije od strane BizleMe a u vezi sa uslugama

BizleMe, međutim, zadržava pravo da eventualno proveri tačnost i istinitost ličnih podataka koje je KORISNIK saopštio, uključujući one koji se odnose na adrese elektronske pošte, i takođe može zatražiti podatke i / ili dokumenta i / ili dodatne akte koji se odnose na tačnu identifikaciju, a sam KORISNIK se obavezuje da će ih dostaviti, kako ne bi došlo do suspenzije usluge od strane BzleMe-a

KORISNIK može koristiti BizleMe veb portal i mobilnu aplikaciju kao i njihove funkcije isključivo za korišćenje uslugam koje je kupio; KORISNIKU je, stoga, zabranjeno da koristi internet portal, mobilnu aplikaciju i BizleMe funkcije i usluge za bilo koju drugu vrstu aktivnosti i / ili komunikacije i / ili u druge svrhe, osim ako između KORISNIKA i BizleMe-a nisu sklopljeni posebni dogovori.

Osim u slučaju posebnih zakonodavnih intervencija ili naredbi nadležnih organa, BizleMe, iz razloga koji se odnose na poverljivost, ne sprovodi bilo koju vrstu kontrole i / ili cenzuru podataka i informacija koje je KORISNIK unosio, a čak ni onih koji su razmenjeni između dva KORISNIKA, kao i između KORISNIKA i trećih lica (na primer, korisnici drugog nivoa, lični računovođa, saradnici ili drugi), za koje je uvek jedina odgovorna osoba sam KORISNIK.

Međutim, KORISNIK je prilikom korišćenja BizleMe usluga dužan da unese tačne podatke i / ili informacije, naročito ako se odnose na treća lica (na primer na njegove kupce i / ili dobavljače) i u svakom slučaju dužan je da, pod punom odgovornšću prema BizleMe-u i trećim licima, ne ubacuje, niti prenosi podatke, informacije, sadržaje koji mogu biti nezakoniti, neistiniti, nepristojni, uvredljivi, štetni po prava BizleMe-a, kupaca ili trećih lica, koji vređaju moral ili narušavaju javni red, ili koji uključuju dela nelojalne konkurencije ili profesionalno nedolično ponašanje prema bilo kome.

Iz tog razloga, BizleMe ni u kom smislu neće biti odgovoran za sadržaj podataka, informacija, za sadržaje i mišljenja koje je uneo i / ili preneo KORISNIK, niti za prenos koji je sam po sebi nezakonit ili neprikladan zbog određenog primaoca kome su preneti; takođe će u ovom slučaju jedini odgovoran biti KORISNIK, koji mora da zaštiti BizleMe od svih zahteva koji mogu biti primljeni od trećih lica oštećenih ponašanjem i radnjama koje je izvršio sam KORISNIK, ili bilo ko za njegov račun.

BizleMe poziva KORISNIKE da prijave bilo kakvo zabranjeno ili neprimereno ponašanje.

Nakon ovog obaveštenja, BizleMe će proveriti navedene činjenice i, ukoliko je potrebno, usvojiće mere koje se u konkretnom slučaju smatraju prikladnim u vezi sa ozbiljnošću samih činjenica; ove mere će preduzeti na osnovu svoje neprikosnovene odluke.

Prilikom korišćenja BizleMe usluga, KORISNIK mora da raspolaže u najvećoj meri ažuriranim računarima ili mobilnim uređajima, koji poseduju softver sa važećim licencama, koji su zaštićeni od virusa i pogodni za upotrebu, mora da obezbedi internet vezu i adresu elektronske pošte koja je zaštićena od spoljnih kontrola i upada, i da ih koristi na takav način da minimizira rizik od prenošenja virusa ili povezivanja sa neželjenom komercijalnom poštom („neželjena pošta“), jer je za nastalu štetu odgovoran isključivo KORISNIK.

KORISNIK je upoznat sa činjenicom da će BizleMe biti u mogućnosti da potvrdi operacije koje je izvršio KORISNIK i pomoću dnevnika logova.

Član 5) Ostale zabranjene upotrebe usluga - Poverljivost i čuvanje kodova i lozinki

KORISNIK može koristiti BizleMe usluge samo za ličnu upotrebu i ne može dozvoliti nekoj drugoj osobi da koristi iste putem njegovog naloga i njegovih ličnih pristupnih podataka, osim u slučaju da korisnici drugog nivoa koji su od apsolutnog poverenja (npr. njegov računovođa) za to imaju ovlašćenje, i gde to BizleMe usluge dozvoljavaju.

Pristup KORISNIKA ličnim stranicama moguć je nakon unošenja „korisničkog imena“ (koje može biti isto kao i imejl KORISNIKA) i ključne reči ili "lozinke" (PW), tj. KORISNIKOVIH identifikacionih kodova u predviđen prostor prema BizleMe uputsvima.

KORISNIK mora pažljivo i u tajnosti čuvati identifikacione kodove, i zbog toga je dužan da izabere lozinku koju je teško identifikovati, drugačiju od korisničkog imena, i sa dovoljno velikim brojem karaktera koji u svakom slučaju nije manji od osam i koji se sastoji od najmanje jednog broja, jednog slova i jednog posebnog znaka.

KORISNIK će biti odgovoran za svaku aktivnost koja se obavlja prilikom korišćenja usluga, bilo ko da ju je izvršio, a koja se može pripisati korišćenju identifikacionih kodova samog KORISNIKA i / ili njegovih korisnika drugog nivoa, koji su isključivo ljudi od apsolutnog i nesumnjivog poverenja, obavezani na potpunu poverljivost i tajnost.

KORISNIK se obavezuje da će, bez odlaganja i pismenim putem, obavestiti BizleMe o mogućoj krađi, gubitku ili otkrivanju svojih identifikacionih kodova, kako bi omogućio da BizleMe pristupi rešavanju nastale situacije što je pre moguće, uzimajući u obzir sve okolnosti; u vezi s takvim situacijama, BizleMe ne preuzima bilo kakvu odgovornost za gubitak podataka i / ili za štetu koju KORISNIK ili treća lica pretrpe a koja proizilazi iz pristupa trećih lica svom nalogu i / ili upotrebe BizleMe usluga od strane istih, pri čemu jedino odgovorno lice uvek ostaje KORISNIK.

KORISNIK ni na koji način ne može pristupiti izvornom kodu i redosledu IT instrukcija BizleMe softvera, ne može ih kopirati niti na bilo koji način modifikovati, dekompilirati, preokrenuti gore navedeni kod i softver. KORISNIK ni na koji način ne može pristupiti izvornom kodu i redosledu IT instrukcija BizleMe softvera, ne može ih kopirati niti na bilo koji način modifikovati, dekompilirati, preokrenuti gore navedeni kod i softver

Član 6: Ažuriranja i održavanje – sistemi trećih strana

KORISNIK se slaže da se veb usluge koje je kupio mogu vremenom ažurirati.

Ažuriranja BizleMe softvera sprovode se u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ili najboljim praksama, kao i u cilju poboljšanja i razvoja usluga, a to mogu biti ispravke grešaka, unapređenje funkcija, uvođenje novih funkcija, modifikovane ili potpuno nove verzije i mogu da sadrže elemente kao što su reklame, linkovi do ponuda trećih strana i drugi promotivni sadržaj.

U određenim slučajevima, ažuriranja se takođe mogu odnositi na ukidanje određenih funkcija, ukoliko je to, na primer, neophodno i / ili prikladno nakon regulatornih ili pravnih intervencija.

BizleMe će objavljivati ažuriranja po svom nahođenju i Korisnik mora prihvatiti ta ažuriranja u skladu sa gore navedenim uslovima, kao sastavni deo kupljene usluge koju koristi.

KORISNIK takođe prihvata da usluge mogu biti privremeno obustavljene u razumnom vremenskom periodu koje je BizleMe-u neophodno kako bi sproveo gore pomenuta ažuriranja ili obavio održavanje i / ili bezbednosne intervencije na softverskim ili hardverskim strukturama.

Ukoliko BizleMe usluge omogućavaju integraciju sa sistemima, uslugama ili proizvodima trećih strana, kao što je navedno na veb sajtu, BizleMe ni na koji način neće biti odgovoran za funkcionisanje, efikasnost i bezbednost tih sistema, usluga i proizvoda, niti za pravilno funkcionisanje i sigurnost komponenti tih trećih strana.

Član 7: BizleMe aktivnosti - Odricanje od odgovornosti

BizleMe će pružati usluge koje je KORISNIK kupio savesno, s pažnjom dobrog privrednika, kao u slučaju pružanja sličnih usluga.

Pored gore navedenog, i ako se uzme u obzir tehnološki sadržaj usluga i mogućnost probnog perioda koji je naznačen na veb portalu i u mobilnoj aplikaciji, KORISNIK prihvata da BizleMe:

–pruža svoje usluge „onakve kakve jesu“ i ne obavezuje se na posebne implementacije;

–ne izdaje bilo kakvu garanciju ili izjavu u pogledu kvaliteta, podobnosti za namenjenu svrhu, nivoa performansi, integriteta ili efikasnosti samih usluga;

–nije u obavezi da otklanja sve moguće greške ili nesavršene funkcije koje se mogu pojaviti;

–ne garantuje da usluge u potpunosti nemaju greške i prekide u funkcionisanju.

U svakom slučaju, BizleMe nikada ne može biti odgovoran za bilo kakvu obustavu pružanja usluga koja nastaje usled slučajnosti ili više sile a do kojih dolazi, na primer, u slučaju situacija koji zavise od prirodnih događaja ili delovanja trećih strana, poput štrajkova, uključujući i one interne unutar kompanija, poplava, katastrofe, požara, udara groma, obustave radova koje je nametnula javna vlast, nereda, nestanka električnog napajanja ili kvarova informacionih sistema, prekida ili usporavanja internet linije, preopterećenosti linija, sajber napada itd.

BizleMe nikada ne može biti odgovoran za kvarove ili usporavanje svojih usluga koji su uzrokovani korišćenjem neispravnih i / ili previše sporih i / ili starih i / ili nesigurnih, ili u svakom slučaju loše održavanih hardvera ili softvera.

Član 8: Obustava BizleMe usluga - raskid ugovora

U slučaju da KORISNIK nepropisno koristi kupljene usluge i u slučaju kršenja

–svoje obaveze plaćanja prema BizleMe-u,

–i / ili obaveza koje mu se nalažu ovim ugovorom, a posebno članovima 3 i 5,

–i / ili obaveza da svoje lične podatke ili podatke potrebne za njegovu tačnu identifikaciju navede i blagovremeno ažurira,

BizleMe može iz predostrožnosti obustaviti pružanje usluge i, eventualno, svojom odlukom proglasiti da je ugovor raskinut zbog ozbiljnog kršenja istog, a da KORISNIK nema pravo na povraćaj novca i na bilo kakav prigovor, i da će shodno tome sam morati da plati nadoknadu za bilo kakvu štetu nanesenu BizleMe-u.

BizleMe zadržava pravo da iz predostrožnosti KORISNIKU suspenduje aktivirane usluge i svojom odlukom proglasi da je ugovor raskinut i u sledećim slučajevima:

– kada je KORISNIK proglašen krivim za teška krivična dela protiv javnog reda i morala;

– ili iz više argumentovanih razloga koji se tiču sigurnosti i / ili poverljivosti.

Član 9: Brend, patenti i druge zaštite

Brend BizleMe, softver uz pomoć koga rade internet portal, mobilna aplikacija i BizleMe usluge i funkcije, izvorni kod, arhitektura računarskih instrukcija i bilo koja druga komponenta (uključujući slike, ikone, fotografije, animacije, video snimke, muziku, tekstove i "aplete"), bilo koji tekst ili slika koje je BizleMe objavio na inetrnetu, elektronska i "on-line" dokumentacija koja se odnosi na usluge-sve navedeno isključivo je vlasništvo BizleMe-a ili njegovih dobavljača i KORISNIK ih ne može umnožavati ili kopirati; svaka upotreba ili umnožavanje koje BizleMe izričito ne dozvoli, dovešće do kršenja propisa koji se tiču zaštite intelektualnog vlasništva i softvera, i prouzrokovaće primenu posledičnih kaznenih mera i obavezu nadoknade nastale štete.

Član 10: Odustanak od ugovora i ustupanje

KORISNIK može odustati od ugovora samo ukolilo u roku od 15 dana, uključujući neradne dane, a počev od registracije na portal BizleMe, obavestiti kompaniju jasno i izričito pismenim putem o svojoj nameri da odustane; u slučaju ispravnog postupka ostvarivanja prava na odustajanje, BizleMe će nadoknaditi KORISNIKU samo deo troškova srazmerno broju meseci koji nedostaju do isteka same pretplate koju KORISNIK još uvek nije iskoristio.

KORISNIK neće imati pravo na odustajanje ukoliko je iskoristio mogućnost besplatnog probnog perioda za određenu pretplatu.

BizleMe može slobodno odustati od ugovora sa KORISNIKOM u bilo kom trenutku uz pismeno obaveštenje od 6 meseci; u tom slučaju KORISNIK neće imati pravo na bilo kakvu naknadu i / ili kompenzaciju, dok će mu BizleMe nadoknaditi samo onaj deo troškova srazmerno broju meseci koji još uvek nedostaju do isteka same pretplate koju KORISNIK još uvek nije iskoristio.

BizleMe zadržava pravo da ustupi ugovor sa KORISNIKOM i / ili da u bilo koje vreme i bez prethodne najave podugovori neke od aktivnosti koje su obuhvaćene uslugom.

Prihvatanjem ugovornih uslova, KORISNIK preventivno i bezuslovno prihvata gore navedena moguća ustupanja i podugovaranje.

KORISNIK ne može ustupiti trećim licima ugovor sklopljen s BizleMe-om, kao ni prava i obaveze utvrđene istim.

Član 11: Trajanje pretplate

Svaka plaćena BizleMe pretplata obično traje do 12 meseci ili različit broj meseci, ako je to ponuđeno kao opcija u okviru BizleMe interfejsa, ili ukoliko to BizleMe posebno odobri za određenog KORISNIKA.

U svakom slučaju, po isteku trajanja pretplate, ista, zajedno sa ugovornim odnosom, prestaje, što će imati za posledicu da će nalog KORISNIKA biti ugašen i da on više neće moći da koristi uslugu, odnosno, neće moći da kreira, šalje ili prima fakture ili druga dokumenta; u pogledu podataka, primenjivaće se naredni član 12.

Pre isteka pretplate, BizleMe može poslati korisniku predlog za obnovu ugovora; ukoliko Korisnik želi da ga obnovi, moraće da prihvati nove Ugovorne uslove, Politiku privatnosti i ekonomske uslove koje BizleMe u tom trenutku može predložiti (u suprotnom će se automatski potvrditi prethodni uslovi ugovora koje je KORISNIK prihvatio).

Član 12: Otkazivanje naloga - raskid ugovornog odnosa - brisanje podataka

KORISNIK može zatražiti poništavanje svog naloga u bilo kom trenutku, a da pritom nema pravo na povraćaj plaćene pretplate ili na druge vrste povraćaja i / ili naknada, slanjem izričitog pismenog i svojeručno potpisanog zahteva na imejl adresu info@BizleMe.com; to će dovesti do raskida svakog ugovornog odnosa između KORISNIKA i BizleMe-a i prestanka bilo koje obaveze BizleMe-a prema KORISNIKU, uz neodložnu deaktivaciju usluga; svakako, podrazumeva se da je KORISNIK u obavezi da plati bilo koju naknadu koju još uvek duguje BizleMe kompaniji a koja ima pravo da zadrži iznos primljen od KORISNIKA.

Odmah nakon što KORISNIK ugasi nalog, BizleMe može izbrisati sve podatke i dokumenta koje je KORISNIK uneo u predviđeni prostor i arhive u programu, a koje je koristio tokom trajanja ugovornog odnosa; BizleMe će eventualno zadržati samo one podatke koje je u obavezi da čuva u skladu sa propisima i / ili naredbama nadležnih organa ili će imati legitiman interes da ih čuva, ukoliko zakon to dozvoljava, radi ostvarivanja svojih prava, pa i dokazivanja na sudu.

Dakle, PRE gašenja naloga i pre isteka pretplate, KORISNIK je u obavezi da kopira svoje podatke, dokumenta i informacije koje je sam uneo u odgovarajući prostor u BizleMe softveru koristeći metode prenosa podataka koje je u tom trenutku omogućavala BizleMe infrastruktura; prema tome, isključivo KORISNIK je odgovoran za gubitak podataka i dokumenata koje unese sam, takođe i prema trećim licima.

Uprkos tome što mu je nalog još uvek aktivan, u slučaju da se KORISNIK ne prijavi na isti nalog više od 12 uzastopnih meseci po isteku jedne od plaćenih pretplata i / ili više od dvanaest uzastopnih meseci u okviru besplatnih pretplata, BizleMe može da naloži zvanično gašenje naloga, uz sve posledice koje su ovde predviđene, nakon što pošalje odgovarajuće obaveštenje na imejl KORISNIKA najmanje 90 dana pre gašenja; u slučaju poništavanja naloga, primenjivaće se sva pravila navedena u ovom članu.

Član 13: Jurisdikcija i nadležni sud – upućivanje na sud

U slučaju bilo kakvog spora koji se odnosi na sačinjavanje, tumačenje, valjanost, efikasnost, izvršenje i raskid ugovora između BizleMe-a i KORISNIKA iz bilo kog razloga, i, u slučaju bilo kakvog spora koji je nastao ili je povezan sa ovim ugovornim odredbama i / ili upotrebom BizleMe usluga od strane KORISNIKA, isključivu nadležnost imaće italijanski sud, odnosno sud u Kampobasu.

Iako ovim ugovorom nije izričito regulisano, strane su saglasne da žele da primenjuju samo italijansko pravo, uključujući i procesno pravo.

U slučaju da dođe do sukoba u interpretaciji između italijanske verzije ovog ugovora i verzije na stranom jeziku koju je BizleMe stavio na raspolaganje, prednost će imati italijanska verzija.

Art. 14) Završne odrdbe

Bilo kakvo neispunjenje obaveza i / ili ponašanje KORISNIKA koje nije u skladu sa odredbama ovog ugovora i /ili Politikom privatnosti ne znači da BizleMe prihvata i / ili pristaje na KORISNIKOVO neprimereno ponašanje

KORISNIK je upoznat sa činjenicom da BizleMe može da promeni proceduru i uslove korišćenja kako bi se prilagodio bezbednosnim zahtevima, tehnološkom razvoju i / ili primeni novih propisa, praksi ili sudske prakse.

Član 15: Izričito prihvatanje klauzula  

Registracija na portalu BizleMe i početak korišćenja usluga od strane KORISNIKA znači da je isti pažljivo pročitao i razmotrio sve klauzule ovog Ugovora, i izričito je saglasan sa sledećim:

– Član 7) BizleMe aktivnosti - Odricanje od odgovornosti

– Član 8) Obustava BizleMe usluga - raskid ugovora

– Član 10) Član 10: Odustanak od ugovora i ustupanje

– Član 13) Član 13: Jurisdikcija i nadležni sud - odlaganja

www.bizleme.com

BizleMe je online poslovni softver namenjen preduzećima, preduzetnicima i drugim pravnim subjektima.

BizleMe © 2019. All rights reserved. BizleMe  s.r.l. – Piva 01833910704 – Via Altobello 3/A – 86100 Campobasso (CB) – Italy PEC: info@bizleme.com

sr_RSSR