www.bizleme.com

Online poslovni softver

Politika privatnosti

Sadržaj
Preambula
Član 1: Značenje preambule
Član 2: Davanje saglasnosti za obradu ličnih podataka
Član 3: Obrada ličnih podataka od strane BizleMe kompanije
Član 4: Izvor ličnih podataka
Član 5: Svrha obrade ličnih podataka
Član 6: Metode i trajanje obrade podataka
Član 7: Kategorije podataka koji se obrađuju
Član 8: Kategorije subjekata kojima se podaci mogu saopštiti
Član 9: Prava KORISNIKA u pogledu ličnih podataka
Član 10: Informacije o kolačićima
Član 11: Obrada ličnih podataka trećih lica – Rukovalac podacima i posebne obaveze KORISNIKA - Imenovanje obrađivača podataka

Preambula
Molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument pre nego što pristupite BizleMe uslugama preko računara ili preko mobilne aplikacije (App).
Ovaj dokument predstavlja „POLITIKU PRIVATNOSTI“, i sačinjen je i pripremljen u skladu sa važećim propisima EU i njihovom primenom, a koji se odnose na zaštitu ličnih podataka osoba, a samim tim:
– u skladu sa Uredbom EU br. 679 od 27. aprila 2016. (GDPR) o obradi i slobodnom kretanju ličnih podataka;
Registracija i sam početak korišćenja usluga BizleMe softvera od strane korisnika (u daljem tekstu „KORISNIK“),u svakom pogledu znači i dokazuje da je sam KORISNIK:
– dao saglasnost za obradu ličnih podataka;
–pročitao i prihvatio ovaj dokument i sve izjave, saopštenja i uslove koji su ovde sadržani, kao i imenovanje BizleMe-a kao odgovornog za obradu podataka u slučajevima i u okvirima navedenim u članu 11 ovog dokumenta;
–pročitao i prihvatio uslove ugovora između samog KORISNIKA i BizleMe-a (u daljem tekstu UGOVOR).

Stoga se pozivaju korisnici koji ne prihvataju ono što je sadržano u ovom dokumentu ili njegovim budućim ažuriranim verzijama, da ne nastavljaju sa korišćenjem BizleMe programa.

Takođe u tu svrhu, KORISNIK ima obavezu da na veb adresi https://www.BizleMe.com/it/privacy-policy/ periodično proverava najnoviju verziju ovog dokumenta koja se može menjati, između ostalog, nakon izmena sudske prakse koja je trenutno na snazi, uz moguće proglašavanje novih zakona i / ili izmena i / ili ukidanja zakona koji su trenutno na snazi.

Na osnovu gore navedenog,
Član 1) Značenje preambule
Preambula čini sastavni deo ovog dokumenta.

Član 2) Davanje saglasnosti za obradu ličnih podataka
Registracija i sam početak korišćenja usluga BizleMe softvera potvrđuje da je KORISNIK dao saglasnost za obradu ličnih podataka koje je sam uneo i / ili će uneti u BizleMe program, kako bi koristio njegove usluge.
Da bi se tako data saglasnost pravilno razumela, naredni članovi pružaju informacije o metodama koje BizleMe primenjuje za obradu podataka, i o određenim obavezama koje BizleMe, a takođe i KORISNIK ima u vezi sa zaštitom podataka.

Član 3) Obrada ličnih podataka od strane BizleMe kompanije
KORISNIKOVE lične podatke obrađivaće kompanija BizleMe S.r.l., sa sedištem u Kampobasu, Via Altobello 3/A (poštanski broj 86100), imejl info@BizleMe.com; za telefonske kontakte i posebne elektronske adrese za svaki sektor, konsultujte zvaničnu veb stranicu kompanije www.BizleMe.com Gore navedeni telefonski brojevi važe i kao kontakt podaci BizleMe kancelarije posvećene zaštiti ličnih podataka (DPO), čija je imejl adresa privacy@BizleMe.com.
KORISNIKOVE lične podatke će obrađivati administratori kompanije BizleMe i njeno ovlašćeno, obučeno i pouzdano osoblje, pravno odgovorno, koje raspolaže posebnim i poverljivim podacima za autentifikaciju, i koje je ugovorno vezano posebnim obavezama o poverljivosti i tajnosti. Obrada se odvija u skladu sa kriterijumima i obavezama koji su predviđeni propisima EU, a koji se odnose na poverljivost i zaštitu ličnih podataka. Pored različitih internih procedura, kompanija BizleMe je utvrdila obavezu za svoje administratore i zaposlene da održavaju periodične sastanke na kojima će da vrše kontinuirano poređenje i produbljivanje na temu poverljivosti uopšte, a posebno po pitanju provere ispravnog funkcionisanja internih procedura koje se koriste za obradu i zaštitu ličnih podataka kao i po pitanju provere internih procena uticaja na obradu podataka.
Serveri koje BizleMe trenutno koristi su locirani Campobasso, Via Altobello 3/A (CAP 86100), email info@BizleMe.com; ovi serveri se mogu proširiti i/ ili zameniti, tako da će bilo koja ažuriranja i promene tog tipa biti unete u ovaj dokument, i biće saopštene svim korisnicima koji su trenutno registrovani i operativni na BizleMe sistemima, i to putem imejla na adresu koju je korisnik sam uneo.
Prilikom razvijanja i testiranja softvera koji se odnosi na usluge koje pruža, BizleMe koristi isključivo prostor bez korisničkih podataka ili, u slučajevima kada je to potpuno nemoguće, podaci su pseudonimizovani i/ili zatamnjeni. BizleMe koristi sigurnosni protokol „https“ za prenos podataka u sam softver, pravi kompletnu rezervnu kopiju svaka 24 sata i koristi ostale mere bezbednosti naznačene na stranici sajta „sigurnost podataka“, koja će se ažurirati kad god ima novosti i implementacija.
BizleMe vodi Evidenciju aktivnosti obrade u skladu sa članom 30 Uredbe EU br. 679/2016.

Član 4) Izvor ličnih podataka
KORISNIKOVE lične podatke BizleMe prikuplja direktno od njega samog, budući da ih KORISNIK samostalno ubacuje u odgovarajuća polja u veb i mobilnim obrascima.

Član 5) Svrha obrade ličnih podataka
BizleMe obrađuje lične podatke koje je KORISNIK uneo za sledeće potrebe: ⁃ za izvršenje ugovora između BizleMe-a i KORISNIKA;
⁃ za upravljanje dokumentima a koje je u vezi sa pružanjem BizleMe usluga na koje se KORISNIK pretplatio (npr. upravljanje sistemom arhiviranja dokumenata u arhivi-KORISNIK, izveštavanje, sistem za deljenje dokumenata sa trećim licima koje je naznačio i/ili izabrao KORISNIK itd.);
⁃ za kontakt i prepiske između BizleMe-a i samog KORISNIKA;
⁃ za ispravno održavanje BizleMe usluga;
⁃ za interno administrativno i računovodstveno upravljanje BizleMe-a ličnim podacima korisnika;
⁃ za izvršavanje obaveza koje su utvrđene zakonom ili propisima; ⁃ za izvršavanje obaveza koje su propisane administrativnim odredbama ili naredbama nadležnih organa;
i ostale namene koje spadaju u legitimni interes BizleMe-a kako je definisano članom 6 GDPR-a.

Član 6) Metode i trajanje obrade podataka
U vezi sa namenama opisanim u prethodnom članu, obrada ličnih podataka se odvija pomoću ručnih, papirnih, informatičkih i telematičkih alata, uz strogo poštovanje gore navedenih potreba, i u svakom slučaju tako da se garantuje sigurnost i poverljivosti ličnih podataka, i da se obrada uglavnom svodi na aktivnosti neophodne samo za pružanje usluga.
Obrada podataka unetih od strane KORISNIKA može se nastaviti sve dok nalog istog ne bude ugašen u skladu s odredbama UGOVORA a koje se odnose na deaktivaciju naloga, pod uslovom da BizleMe –u ti podaci više nisu neophodni kako bi dokazao da je njegovo potraživanje nenaplaćeno, ili da je njegova pravna situacija ostala nerešena, a u vezi je sa KORISNIKOM.

Član 7) Kategorije podataka koji se obrađuju.
U vezi sa namenama opisanim u članu 5, BizleMe obrađuje KORISNIKOVE lične podatke koji nisu „osetljivi“ a na koje se upućuje u članovima 9 i 10 GDPR-a (npr., između ostalog, podaci koji mogu nedvosmisleno povezati ime osobe sa genetskim ili zdravstvenim podacima, verskim opredeljenjima, osudama za krivično delo itd.). KORISNIK se obavezuje da, bez odgovarajuće saglasnosti, ne unosi osetljive podatke trećih lica u BizleMe softver, jer to zakonodavstvo EU zabranjuje.

Član 8) Kategorije subjekata kojima se podaci mogu saopštiti
Za ostvarivanje gore opisanih ciljeva, BizleMe mora da saopšti lične podatke koje je KORISNIK uneo trećim licima koja vrše prenos i sortiranje KORISNIKOVIH komunikacija kao i onih između KORISNIKA i trećih lica koje je on naznačio u opcijama za slanje podataka i komunikacija ili u opcijama za deljenje podataka, a koje su obuhvaćene BizleMe uslugama.
Lični podaci koje je KORISNIK uneo mogu se takođe dostaviti nadležnim organima u slučaju da oni za to izdaju nalog.
Podaci koje BizleMe obrađuje ne podležu raznim objavama ni širenju istih.

Član 9) Prava KORISNIKA u pogledu ličnih podataka
U sprovođenju principa koji se odnose na zaštitu poverljivosti podataka, KORISNIK može, u razumnim granicama kao i u skladu sa tehničkim mogućnostima, da koristi sledeća prava:
–može zatražiti potvrdu postojanja ili nepostojanja podataka koji se odnose na njega, odnosno podataka koje je on uneo;
–može zahtevati informacije u vezi sa namenom i metodama obrade podataka, kao i sa logikom koja se primenjuje u slučaju da se obrada sprovodi uz pomoć automatizovanih elektronskih alata;
– može tražiti informacije o subjektima ili kategorijama subjekata kojima se lični podaci mogu saopštiti ili koji ih mogu saznati;
– može zatražiti poništavanje i/ili blokiranje ličnih podataka koji se obrađuju u suprotnosti sa zakonom;
–uz izričit pismeni zahtev upućen kompaniji BizleMe, može da zatraži brisanje podataka koje je uneo u slučaju da to ne može uraditi samostalno;
–može zatražiti ažuriranje, ispravku ili, ukoliko želi, integraciju ličnih podataka u slučaju da to ne može uraditi samostalno;
–iz opravdanih razloga može se protiviti obradi ličnih podataka koji se odnose na njega a koja nije neophodna da BizleMe ispuni ugovor sa KORISNIKOM i pruži kupljene usluge;
–može se usprotiviti obradi ličnih podataka a koja proizilazi iz informativnih i promotivnih aktivnosti BizleMe-a u vezi sa novim uslugama;
– u slučaju da se obrada ličnih podataka odvija uz ponovljeno kršenje zakona, može da podnese žalbu nadzornim organima u skladu sa zakonom, shodno članu 13, stav 2, slovo d) GDPR-a;
–u slučaju raskida ugovornog odnosa sa kompanijom BizleMe, i samo u slučaju da to nije mogao samostalno učiniti, može zatražiti da se prikupe lični podaci koje je on uneo u jednom od uobičajeno korišćenih strukturiranih formata, mašinski čitljivim (takav zahtev mora da se podnese najkasnije do trenutka raskida ugovornog odnosa sa BizleMe-om).
–ima pravo da dobije odgovore na ovde navedene zahteve u jasnom, transparentnom i sažetom obliku.
Ovde navedeni zahtevi mogu se, u pisanom obliku i uz obrazloženje, poslati kompaniji BizleMe elektronskom poštom na info@BizleMe.com, koja može da zatraži od KORISNIKA dodatne informacije i / ili dokumenta pre nego što ispuni zahtev.

Član10) Informacije o kolačićima
Da bi usluge bile što efikasnije i jednostavnije za upotrebu, BizleMe može da koristi kolačiće; to su male datoteke koje se, kada KORISNIK poseti veb sajt ili mobilnu aplikaciju, sačuvaju u direktorijumu veb pregledača Korisnikovog uređaja.
Kolačići koje BizleMe može da koristi služe za unapređenje BizleMe usluga koje KORISNIK koristi jer:
– vam omogućavaju da efikasno prelazite sa jedne na drugu stranicu sajta; –pamte preferencije koje je lično KORISNIK uneo;
–uz dozvolu BizleMe-a, omogućavaju da se izbegne unošenje istih podataka (kao što su korisničko ime i lozinka) nekoliko puta tokom iste posete.
–beleže korišćenje usluga od strane KORISNIKA kako bi se poboljšalo iskustvo pregleda kao i same usluge.
Instalacija kolačića i drugih sistema za praćenje kojim upravljaju treća lica na mreži ne može se tehnički kontrolisati; prema tome, svako konkretno pozivanje na kolačiće i sisteme praćenja koje su instalirali treći veb operateri i koje je prisutno na veb sajtu i / ili mobilnoj aplikaciji treba smatrati samo indikativnim. Kad se na BizleMe stranicama nalaze usluge analize saobraćaja i praćenje registracija kao što su Google Analitics ili drugi alati drugih veb operatera, KORISNIK, da bi pregledao politiku privatnosti i da bi eventualno izbegao praćenje, mora da koristi posebne alate dostupne od strane tog određenog veb operatera.

Član 11) Obrada ličnih podataka trećih lica – Rukovalac podacima i posebne obaveze KORISNIKA - Imenovanje obrađivača podataka
Ako se uzme u obzir poseban način funkcionisanja BizleMe usluga kao što je i opisano u UGOVORU (videti članove 2, 3 i 4),KORISNIK je odgovoran za sve podatke trećih lica koje je uneo i koji se obrađuju prilikom korišćenja BizleMe usluga na koje se pretplatio, a pre svega, u pogledu zaštite poverljivosti ličnih podataka pomenutih trećih lica.
Stoga, podrazumevajući aktivnosti i obaveze BizleMe-a koje imaju za cilj da obezbede informatičku sigurnost BizleMe IT infrastrukture u koju se ti podaci unose, na način i uz ograničenja navedena u UGOVORU, KORISNIK prihvata sledeće:
KORISNIK je jedini rukovalac i obrađivač ličnih i drugih podataka koje je uneo u svoj rezervisan prostor u BizleMe programu i u njemu kreirana dokumenta (npr. fakture, arhive, liste, adresari, imejlovi itd.) a koji se odnose na treća lica, kupce, dobavljače, saradnike itd.; stoga, budući da je on Rukovalac i odgovorno lice za unos i obradu podataka, preuzima sve zakonske i / ili operativne obaveze primenljive prema zakonodavstvu EU i Italije, a koje se odnose na zaštitu i bezbednosti ličnih podataka, uključujući, na primer, sledeće: a) informisanje uključenih trećih lica b) ukoliko je obavezno, prethodno pribavljanje saglasnosti uključenih trećih lica c) svaka procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti; d) pribavljanje prethodne saglasnosti trećih lica koja može biti potrebna ukoliko su neki segmenti obrade ličnih podataka povereni drugim rukovaocima ili obrađivačima e) pružanje informacija, odgovora, i ispunjavanje svih zahteva zainteresovanih trećih lica koji se tiču izvršene obrade, blokiranje ili opoziv saglasnosti, protivljenje obradi podataka ili brisanje ličnih podataka; Kako je navedeno u prethodnom stavu KORISNIK je jedini rukovalac i odgovorno lice i prilikom prenosa dotičnih podataka trećim licima koje on (ili ko god da za njegov račun) obavlja putem BizleMe usluga (kao što su npr. deljenje dokumenata sa računovođom, slanje imejlova itd.), imajući takođe u vidu da je slanje trećim licima putem interneta korak za koji BizleMe ni na koji način ne može da garantuje bezbednost;
Kada unese lične podatke trećih lica u BizleMe program, KORISNIK garantuje da je od tih istih trećih lica već dobio ovlašćenje i izričitu saglasnost za obradu ličnih podataka ukoliko su isti potrebni, i da je dobio ovlašćenje za unos podataka u infrastrukturu trećih strana, poput BizleMe-a, ukoliko je to neophodno.
Nakon što je Korisnik u svojstvu rukovaoca i obrađivača podataka uneo lične podatke trećih lica u program, BizleMe će, kao što je gore navedeno, sprovesti sledeće faze obrade:
1) čuvanje ličnih podataka u svojoj IT infrastrukturi tokom trajanja UGOVORA između BizleMe-a i KORISNIKA i na načine naznačene u istom, uz primenu postupaka i uz poštovanje ograničenja navedenih u UGOVORU; 2) obavljanje aktivnosti koje se isključivo odnose na ispravno održavanje IT bezbednosti skladišta podataka kao i samih podataka od oštećenja, spoljnih upada i neprimerenog i / ili protivpravnog otkrivanja, a sve to uz primenu metoda i u skladu sa ograničenjima navedenim u UGOVORU;
3) ispunjenje KORISNIKOVIH zahteva, kao i ostvarivanje njegovih prava naznačenih u članu 9;
4) obavljanje obrađivačkih aktivnosti neophodnih za korektno izvršenje usluga obuhvaćenih Ugovorom prema KORISNIKU.
Aktivnosti vezane za obradu podataka navedene u gore pomenutim tačkama 1) i 2) a koje su isključivo u vezi sa uslugama koje pruža, obavljaće sam BizleMe, u svojstvu obrađivača, za račun samog KORISNIKA i za njegove aktivnosti za koje je imenovanje BizleMe-a kao obrađivača podataka zakonski potrebno da bi se podaci mogli unositi u softver, a samo tokom trajanja UGOVORA i ne nakon toga (u tom kontekstu, prihvatanjem Ugovora i Politike privatnosti, KORISNIK imenuje BizleMe za obrađivača podataka, pod ovde navedenim uslovima); KORISNIK prihvata navedeno, a takođe i da će odnos između KORISNIKA i BizleMe-a biti regulisan isključivo odredbama sadržanim u Ugovoru i u ovom dokumentu, da BizleMe vrši i da će vršiti obradu ličnih podataka pomoću trhničkih i bezbednosnih metoda i postupaka koje je sam odabrao i koje primenjuje (poput onih navedenih u ovom dokumentu i odredbama Ugovora), a u vezi kojih će KORISNIK moći (i morati pre korišćenja usluga ukoliko je to za nejga od važnosti) da zatraži i pribavi dodatne informacije, ostvarujući svoja prava navedena u čl. 9, pri čemu ne može zahtevati promene za koje BizleMe opravdano veruje da ne može ili ne bi trebalo da ih izvrši; registracijom u BizleMe i početkom korišćenja usluga, KORISNIK prihvata da, gore pomenuti postupci i metode obrade podataka koje BizleMe primenjuje, obezbeđuju nivo zaštite u odnosu na rizike u pogledu interesa KORISNIKA i ličnih podatka koje je uneo.
Sve važne promene i / ili dodatna unapređenja postupaka i procedura obrade podataka koje bi BizleMe mogao primenjivati u budućnosti, biće saopštene korisnicima objavom na BizleMe veb stranici.
U skladu sa gore navedenim, ukoliko primi zahteve ili pritužbe na obradu podataka od trećih lica čije je lične podatke KORISNIK uneo u program, BizleMe može samo upozoriti zainteresovane strane da se direktno obrate KORISNIKU-rukovaocu podataka kog su naveli, i ukoliko smatra i ukoliko to za njega nije previše zahtevno, na to će upozoriti KORISNIKA; jasno je da BizleMe to može učiniti dobrovoljno ali da on nije u obavezi da upozori korisnika, jer to ni na koji način nije obuhvaćeno uslugama koje je korisnik kupio, niti spada u ugovorne obaveze BizleMe-a, pošto:
samo KORISNIK ima zasnovan odnos sa gore pomenutim trećim licima; samo KORISNIK ima punu pravnu odgovornost za upravljanje navedenim odnosom sa trećim licima;
samo KORISNIK je kontakt za obradu podataka uključenih trećih lica i samim tim isključivo on mora odgovoriti na pomenute zahteve.
U vezi sa proizvoljnom aktivnošću koja ni u kom slučaju nije uključena u profesionalne i / ili ugovorne obaveze, BizleMe će moći samo uljudno, ukoliko je to kompatibilno sa tempom poslovne aktivnosti u datom trenutku i u razumnim granicama, dostaviti KORISNIKU informacije koje bi mu mogle biti korisne da odgovori na gore pomenute zahteve trećih strana, naravno ukoliko ih je KORISNIK zatražio uz adekvatno obaveštenje.
Na kraju, BizleMe zadržava pravo da ni u kom slučaju ne izvrši obradu, a samim tim ni čuvanje ličnih podataka trećih lica koje je KORISNIK uneo, ukoliko uvidi da ubacivanje samih podataka i / ili njihova obrada krši evropska ili italijanska pravila o poverljivosti i / ili zaštiti ličnih podataka; u ovom slučaju će, naravno, o tome obavestiti Korisnika koji se ne može ni na koji način žaliti.

11.1 Imenovanja od strane BizleMe-a
Registracija na BizleMe portal za KORISNIKA takođe znači da dozvoljava kompaniji BizleMe da eventualno imenuje svoja lica za obradu podataka, koja će sprovoditi istu uz primenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera, ali samo u okvirima neophodnim za pružanje usluga.

www.bizleme.com

BizleMe je online poslovni softver namenjen preduzećima, preduzetnicima i drugim pravnim subjektima.

BizleMe © 2019. All rights reserved. BizleMe  s.r.l. – Piva 01833910704 – Via Altobello 3/A – 86100 Campobasso (CB) – Italy PEC: info@bizleme.com

sr_RSSR